Z e i t p l a n

Stand: 24.02.2012

Kreismeisterschaften Hochsprung Jugend A+B; Sch/Schi A+B Halle am 25.02.2012

 Kreismeisterschaften in der Halle der Schüler/innen A und Jugend A+B

Kreisbestenkämpfe in der Halle der Schüler/innen B

Samtag, den 25. 02. 2012

Zeit

M14/15

W14/15

M12/13

W12/13

m.J. U20

w.J. U20

m.J. U18

w. J. U18

Zeit

12.00 h

Hoch  1+0=1

Hoch     4+0=4

Hoch   2+0=2

Hoch         1+0=1

 

 

Hoch      2

Hoch           1

 

13.00 h

Weit I 1+3=4           

Kugel   2+1=3   

 

Kugel        2+0=2  

Weit II       1             

Kugel    1      

Weit II   5       

Kugel          1    

13.00 h

13.30 h

 

 

 

60mHZ      1+1=2

 

 

 

 

13.30 h

13.40 h

  

 

60mHZ 0+0=0 

 

 

 

 

 

13.40 h

13.50 h

 

 

Weit  I 7+2=9

 

 

 

 

60mHZ        2       

13.50 h

14.00 h

 

60mHZ  6+2=8    

 

Weit  II      3+6=9

 

 

 

 

14.00 h

14.10 h

60mHZ 0+0=0

 

 

 

 

 

 

 

14.10 h

14.20 h

Kugel   0+0=0  

 

Kugel  2+0=2

 

Kugel      0     

60mHZ   0     

Kugel     1   

 

14.20 h

14.30 h

 

 

 

 

60mHZ   0   

 

60mHZ   0   

 

14.30 h

14.40 h

 

60m Z  10+5=15 

 

 

 

 

 

60m Z         4

14.40 h

14.50 h

 

 

 

 

60m Z     1

 

60m Z     5  

 

14.50 h

15.00 h

 

Weit II  10+4=14 

60m Z  6+2=8

 

 

Weit I    1 

 

Weit  I         4 

15.00 h

15.10 h

 

 

 

60m Z     3+6=9

 

 

 

 

15.10 h

15.20 h

60m Z 1+3=4  

 

      

 

 

 

 

 

15.20 h

15.30 h

 

 

 

 

 

60m Z    1  

 

 

15.30 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z e i t p l a n

 

Kreisbestenkämpfe Schüler/innen C+D in der Halle am Sonntag, den    26.02.2012

Stand: 24.02.2012

Zeit

       M10/11        

       W10/11

M08 u. jüng./M09

W08 u. jüng./W09

Zeit

   9.00 Uhr

60m    V                     7+6=13

 

Weitsprung  I             6+6=12

Weitsprung  II        11+1=12  

   9.00 Uhr

   9.15Uhr

 

60m  V                          10+6=16          

 

 

   9.15Uhr

   9.30 Uhr

 

 

 

 

   9.30 Uhr

10.00 Uhr

Weitsprung  I            7+6=13

Weitsprung  II               10+6=16

60m  V                     6+6=12                

 

10.00 Uhr

10.15 Uhr

 

 

 

60m    V                 11+1=12

10.15 Uhr

10.30 Uhr

 

 

 

 

10.30 Uhr

10.40 Uhr

 

 

60m    E

 

10.40 Uhr

10.50 Uhr

 

 

 

60m      E

10.50 Uhr

11.00  Uhr

60m   E

 

 

 

11.00  Uhr

11.10 Uhr

 

60m    E

 

 

11.10 Uhr